REGULAMIN PROMOCJI

„Parkuj jak Król”

oraz „Przestrzeń za bezcen”

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Akcji Promocyjnej Prowadzonej pod nazwą „Parkuj jak Król” i „Przestrzeń za bezcen” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną” lub „Programem”), która dedykowana jest dla Klientów nabywających lokale mieszkalne w inwestycji „Neopolis I” realizowanej przez Dewelopera (dalej jako „Regulamin”).
 2. Organizatorem akcji Promocyjnej jest:

Neotowns Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752636, NIP: 5252766419, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, (dalej jako „Deweloper” lub „Organizator”),

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

UCZESTNICY

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik” lub „Klient”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 3

MIEJSCE, CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI PROMOCJI

 1. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Akcja Promocyjna prowadzona pod nazwą „Parkuj jak Król” i „Przestrzeń za bezcen” będzie trwała od 12 lipca 2022 roku do 12 sierpnia 2022 roku. Deweloper może podjąć decyzję o wydłużeniu trwania Programu, w takim przypadku, Regulamin zostanie zaktualizowany o nowe daty trwania Programu.
 3. Akcja Promocyjna prowadzona pod nazwą „Parkuj jak Król” i „Przestrzeń za bezcen” polega na udzieleniu Klientowi, który w okresie Akcji Promocyjnej zawrze jedną z wymienionych niżej umów (dotyczącą jednego z lokali objętych Programem), specjalnego benefitu opisanego w niniejszym Regulaminie.
 4. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie wybranych lokali, które są opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Do każdego z lokali objętych Programem Organizator przypisał specjalny rodzaj benefitu (nabycie komórki lokatorskiej/boksu albo nabycie miejsca garażowego za 1 zł). To do jakiego lokalu przysługuje jaki rodzaj benefitu, zostało opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Warunkiem koniecznym skorzystania z Akcji Promocyjnej jest:
  1. I) podpisanie z Organizatorem w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku umowy rezerwacyjnej, której przedmiotem będzie zakup lokalu biorącego udział w Programie (wskazanego w załączniku nr 1 do Regulaminu), a następnie II) podpisanie z Organizatorem w terminie do dnia 11 września 2022 roku umowy deweloperskiej, której przedmiotem będzie tenże lokal oraz przewidziany dla niego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) benefit, albo
  1. podpisanie wyłącznie umowy deweloperskiej z Organizatorem (bez poprzedzania jej umową rezerwacyjną) w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku, której przedmiotem będzie zakup lokalu biorącego udział w Programie (wskazanego w załączniku nr 1 do Regulaminu) oraz przewidzianego dla niego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) benefitu.
 7. W przypadku skorzystania z Akcji Promocyjnej, wybór konkretnego miejsca postojowego lub konkretnej komórki lokatorskiej będzie należał do Klienta, z tym że Klient będzie wybierał spośród dostępnych (niezarezerwowanych lub niebędących przedmiotem umowy rezerwacyjnej/umowy deweloperskiej/umowy przedwstępnej) miejsc garażowych oraz komórek lokatorskich oraz z tym zastrzeżeniem, że Program nie dotyczy miejsc garażowych rodzinnych. W przypadku gdyby doszło do wyprzedania wszystkich komórek lokatorskich lub wszystkich miejsc garażowych, Organizator zaktualizuje Regulamin poprzez zmianę załącznika i usunięcie z niego lokali, dla których dany benefit został już wyprzedany.
 8. W przypadku poinformowania Organizatora o chęci zakupu lokalu objętego Programem i wyborze konkretnego miejsca garażowego/komórki lokatorskiej, Organizator uwzględni promocyjną cenę wybranego benefitu w treści umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska zawarta między Klientem a Deweloperem będzie uwzględniała już niższą cenę benefitu. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator podkreśla, iż przyznanie Klientowi ww. benefitu (po spełnieniu przez Klienta ww. wymogów) zostanie ujęte w niższej cenie opisanej w umowie deweloperskiej, a tym samym Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia od Dewelopera różnicy pomiędzy pełną ceną miejsca garażowego, a ceną 1 zł w żaden inny sposób (np. poprzez żądanie wypłaty gotówki, żądanie dokonania przelewu, potrącenie jakiejkolwiek należności Klienta względem Organizatora itp.).
 9. W przypadku:
  1. poinformowania sprzedawcy Organizatora o chęci zakupu lokalu objętego Programem, ale nie zawarcia stosownej umowy deweloperskiej do dnia 12 sierpnia 2022 roku (w przypadku gdy jest ona poprzedzona umową rezerwacyjną zawartą do dnia 12 września 2022 roku) albo
  1. poinformowania sprzedawcy Organizatora o chęci zakupu lokalu objętego Programem, ale nie zawarcia stosownej umowy deweloperskiej do dnia 12 sierpnia 2022 roku (w przypadku gdy nie jest ona poprzedzona umową rezerwacyjną),
  1. albo nie zawarcia umowy rezerwacyjnej ani umowy deweloperskiej do dnia 12 sierpnia 2022 roku,

Klient nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek benefitu i będzie zobowiązany do uiszczenia podstawowej ceny brutto danego lokalu wraz z miejscem postojowym/komórką lokatorską.

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.) – dalej „u.o.d.o”  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.
 2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celu realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej, m.in. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celu realizacji usługi i świadczenia usług tj. m.in. weryfikacji tożsamości Uczestnika, rozliczenia usługi, bieżącego kontaktu związanego z zamówioną usługą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia skorzystanie z Akcji Promocyjnej i świadczenie usług.
 5. Dane będą przechowywane przez czas trwania Akcji Promocyjnej (w tym rozpatrzenia reklamacji) i czas świadczenia usługi, a po zakończeniu tego okresu do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu niezbędnego dla prowadzenia sprawozdawczości podatkowej. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczące Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora (adres wskazany powyżej) lub przesyłając ją na adres Organizatora przez czas trwania Akcji Promocyjnej i 30 dni po jej zakończeniu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego bądź data złożenia jej w siedzibie Organizatora
 2. W reklamacji uczestnik wskazuje imię i nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle opisuje powody reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi, osoba która ją złożyła zostanie powiadomiona listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na trzy dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem wyprzedania wszystkich komórek lokatorskich lub miejsc garażowych. W takim przypadku, Organizator udostępni na stronie internetowej nowy Regulamin niezwłocznie po zaistnieniu ww. okoliczności.
 3. Akcja Promocyjna nie dotyczy umów deweloperskich i rezerwacyjnych, zawartych przed dniem obowiązywania Akcji Promocyjnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Akcji Promocyjnej w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.osiedleneoplis.pl oraz w biurze sprzedaży inwestycji przy ul. Hennela 5/3 w Warszawie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.
 6. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu

Załącznik:

Lista lokali objętych Programem i przypisanych do nich rodzajów benefitu:

Formularz Kontaktowy


  Inwestor

  neocity

  NeoCity Group to międzynarodowa firma, która od 2003 roku dostarcza wysokiej jakości projekty inwestycyjne i deweloperskie w Europie Wschodniej i Środkowej oraz w Izraelu. W 2006 roku powołana została spółka NeoCity Polska w celu poszerzania działalności grupy na arenie międzynarodowej.

  NeoCity Polska zrealizowała 4 inwestycje mieszkaniowe na warszawskim rynku nieruchomości: NeoVita (Białołęka), NeoSky (Bielany), Intenso (Wola), NeoVillage (Ursus). Kolejną inwestycją jest NeoPolis (Ursus).

  Spółka aktywnie poszukuje nowych działek pod przyszłe projekty.